Zapytanie ofertowe DK.1208/RPO3.1/15 Drukuj
piątek, 01 sierpnia 2014 21:40

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia DK.1208/RPO3.1/15

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Nazwa firmy: AS Consulting Sp. z o. o.

Adres: Trzeszczyn ul. Żymierskiego 1, 72-004 Tanowo

Adres korespondencyjny:

AS CONSULTING Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Chmielewskiego 22 pok. 504

70-028 Szczecin

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest Nadzór techniczny nad wdrażaną technologią mikrokanalizacji dla sieci światłowodowej, dla etapu projektu pn. „„Budowa infrastruktury sieci NGA na terenie powiatu stargardzkiego, drawskiego, choszczeńskiego i łobeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Działanie 3.1, w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA – RPZP.03.01.00-32-005/12-00 z dnia 18.04 2013 r., zawartej między „AS Consulting” sp. z o.o. a Województwem Zachodniopomorskim. Nadzór będzie obejmował następujące etapy wykonawcze:

- Etap 1 Recz-Wapnica

- Etap 2 Wapnica-Suchań

- Etap 4 Dobrzany-Kozy

- Etap 5 Kozy-Linówko

- Etap 7 Linówko-Ińsko

- Etap 8 Ińsko-studnica

- Etap 9 Studnica-Woliczno

- Etap 10 Woliczno-Drawsko Pomorskie

- Etap 11 Ginawa-Woliczno

Wskazane etapy będą realizowane z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez firmę CC Partners oraz firm trzecich oferujących pochodne technologie. Usługa nadzoru musi pokrywać całośc prac bez względu na wykorzystywane w procesie budowlanym materiały. Celem nadzoru jest zapewnienie wysokiej jakości prac oraz zapewnienie ochrony gwarancyjnej po zakończeniu prac budowlanych. W zakresie usługi należy uwzględnić m. in.:

- pełne wsparcie telefoniczne i online w trybie 24/7. Zamawiający przewiduje konieczność konsultacji i wsparcia technicznego w trakcie prowadzonych prac

- audyt techniczny i wsparcie personalne przez specjalistów Wykonawcy na placu budowy realizowanych etapów inwestycji

- pomoc przy analizie i zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej ( audyt pomiarów sieci )

 

Wykonawca w składanej ofercie powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

Wykonawca powinien posiadać zdolność merytoryczno – techniczną do realizacji zamówienia.

 

 

III. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY ORAZ TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty, której termin ważności będzie wynosił min. 14 dni od daty złożenia oferty.

Oczekiwany termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do zakończenia realizacji projektu. Przewidywany termin zakończenia projektu 31.07.2015r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna:

 

 

  1. posiadać datę sporządzenia,

  2. zawierać nazwę oferenta, adres oferenta, numer telefonu,

  3. być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta,

  4. określać cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

Dodatkowych informacji udziela p. Sławomir Pawlikowski numer telefonu: + 48 509 970 501 , adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

V.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

  1. Oferent powinien złożyć ofertę na piśmie osobiście lub pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia: 08-08-2014 do godziny: 16.00 na adres: ul. Chmielewskiego 22a, pok. 504 , 70-028 Szczecin. Adres poczty elektronicznej dla złożenia oferty: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Decyduje termin wpływu oferty do Zamawiającego.

  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  3. W toku analizy i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

 

VI. Kryterium wyboru:

 

Cena – 100 %.

 

 

 

 

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury sieci NGA na terenie powiatów stargardzkiego, drawskiego, choszczeńskiego   i łobeskiego
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.03.01.00-32-005/12-00

 
Infolinia kom. +48 509 970 494 email: info@asconsulting.pl